เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายร้อย บุญโม๊ะ
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 081-048-7995
นายแผ่น ไชยายงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 061-030-7475
นายไพโรจน์ ไชยสุริย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 0815450547
นางสาวภิญญดา เที่ยงโยธา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 0875430098
นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 095-145-4654
นางจารุวรรณ แสงไกร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 0910182795
account_box สภา
นายนเรศ สุวรรณศรี
ประธานสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายสมเด็จ คำโพธิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นางดวงกมล กิ่งคำวงค์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน
นายสง่า ชาธิพา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายบุญยืน คำนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายทองพูล มณีวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายสงวน ขันแข็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 1
นายบุญทรง ขันแข็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายพงษ์ศักดิ์ ไชยยายงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นางนุงนุช ทองชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายสุพจน์ ไชยายงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
นายสง่า พิมนนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำอาฮวน เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 095-1456456
นางจารุวรรณ แสงไกร
รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 0910182795
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 062-8596266
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 082-1454112
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0942561919
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และ
งบประมาณ
โทร : 096-4149741
นางสาวปวีณรัตน์ อาจวิชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 084-7985192
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิลุบล เกษหอม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสกาวเดือน สมร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสุพรรษา คนไว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางโศศิษฐา วาทโยธา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
นายฐิรเมศวร์ วรากูลคงภัทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นางปิยาภรณ์ หลวงพันเทาว์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวพิชชาภรณ์ ชาธิพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายกรุงศรี ชาธิพา
พนักงานวิทยุ
นางพิศมัย ตาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุติมา ขันแข็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมคิด พันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรสินธุ์ ผากา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอรรถพล ไชยายงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมารุต ไชยยายงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ ทาสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวชุติมา ผากา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางไอลดา คนเพียร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางบุรันตรี จันทรวิมล
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสิริลักษณ์ เผ่าภูไทย
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 0899449139
นางสาวทานตะวัน คอแก้ว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางศิริรัตน์ เที่ยงโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางธรรชนก วงศ์ศรีทา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวอุลัยวรรณ ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางณัฐสุดา เหง้าหัวสา
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
นายอรรถพล บุญก้อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายกิตติศักดิ์ ป้องศรี
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นางสาวบุญรัตน์ ศรีวะอุไร
จพง.ธุรการชำนาญงาน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายรัชพล บุญปก
พนักงานจ้างทั่วไป
นายธนกฤษ อุทาวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางรุจีรัตน์ ศรีพิเมือง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร : 096 4149741
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ชิลวงษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 086 0758716
นายกันต์พงษ์ จิตต์ธีรวุฒิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 096 3516398
นางสาวศุภวรรณ แสนโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิโรรัตน์ อุทาวงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร : 0656170556
นางสาวชุติมา วงค์ศรีทา
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวปวีณรัตน์ อาจวิชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 088 8555654
นางกัญญ์ณพัชญ์ อาจวิชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
โทร : 097 3408299
นางสาวกาญจนารัตน์ วงษ์ศรีทา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชาตรี ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภาวิณี บุญโม๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box บุคลากรการศึกษา
นางวันทอง จำปา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
นางรัชดาภรณ์ วงษ์ชา
ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ
นางมาลีกัน เรืองฤทธิ์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวยุวลี ชาธิพา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางธนัญญา ชาธิพา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางรัศมี ศรีวิชา
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางพาลี ไชยายงค์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางพยอม รุ่งโรจน์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางสาวชุฎาภรณ์ ไชยายงค์
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
นางคำเนียน บุญแพง
ผู้ช่วยครู
นางบันลัง แก้วประภา
ผู้ช่วยครู
นางสาวภัทรวดี บัวชัย
ผู้ช่วยครู
นางสาวเมตตา พร้อมชาติ
ผู้ช่วยครู
นางอุราวัน ขุนประชา
ผู้ช่วยครู
นางนิชาพัฒน์ บุญเชิญ
ผู้ช่วยครู
นางสาวนุจริญ ไชยายงค์
ผู้ช่วยครู
นางพิสมัย วังคะฮาต
ผู้ช่วยครู
นางสาวรักษยา ไชยายงค์
ผู้ช่วยครู
account_box งานตรวจสอบภายใน
นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 0951454654
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ