เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

account_box สำนักปลัด
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิลุบล เกษหอม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนิลุบล เกษหอม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางศศิกาญ โรซิน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางศศิกาญ โรซิน
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสกาวเดือน สมร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสกาวเดือน สมร
นักจัดการงานทั่วไป
นส.รุจิรา ไศลบาท
นักวิชาสาธารณสุข
นส.รุจิรา ไศลบาท
นักวิชาสาธารณสุข
นางโศศิษฐา วาทโยธา
นักวิชาการศึกษา
นางโศศิษฐา วาทโยธา
นักวิชาการศึกษา
พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ชิลวงษ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พ.จ.อ.ธนวัฒน์ ชิลวงษ์
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายฐิรเมศวร์ วรากูลคงภัทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นายฐิรเมศวร์ วรากูลคงภัทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นายพู โคตรสขึง
พนักงานขับรถยนต์
นายพู โคตรสขึง
พนักงานขับรถยนต์
นางสุพรรษา คนไว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุพรรษา คนไว
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยาภรณ์ สุภาศรี
จพง.สาธารณสุข
นางสาวปิยาภรณ์ สุภาศรี
จพง.สาธารณสุข
นางสาวพิชชาภรณ์ ชาธิพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิชชาภรณ์ ชาธิพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายกรุงศรี ชาธิพา
พนักงานวิทยุ
นายกรุงศรี ชาธิพา
พนักงานวิทยุ
นางพิศมัย ตาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางพิศมัย ตาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์ดา ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์ดา ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุติมา ขันแข็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุติมา ขันแข็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมคิด พันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมคิด พันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทองอินทร์ เพียลาด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายทองอินทร์ เพียลาด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรสินธุ์ ผากา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรสินธุ์ ผากา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิชาติ คนหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอภิชาติ คนหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพลสวรรค์ สุวรรณศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพลสวรรค์ สุวรรณศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐนนท์ เหล็กสีไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐนนท์ เหล็กสีไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายโกวิท ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายโกวิท ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ ราชวัตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ ราชวัตร
พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19