เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวนิลุบล เกษหอม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสกาวเดือน สมร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวรุจิรา ไศลบาท
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางโศศิษฐา วาทโยธา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุพรรษา คนไว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายพลาธิป นิลโคตร
นิติกรปฏิบัติการ
-ว่าง-
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางศศิกาญ โรซิน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายฐิรเมศวร์ วรากูลคงภัทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นายพู โคตรสขึง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวปิยาภรณ์ สุภาศรี
จพง.สาธารณสุข
นางสาวพิชชาภรณ์ ชาธิพา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายกรุงศรี ชาธิพา
พนักงานวิทยุ
นางพิศมัย ตาทอง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศักดิ์ดา ชาธิพา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสุติมา ขันแข็ง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมคิด พันทะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจิรสินธุ์ ผากา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐนนท์ เหล็กสีไทย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมานพ ราชวัตร
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอรรถพล ไชยายงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมารุต ไชยยายงค์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐวุฒิ ทาสมบูรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป