เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน 333 หมู่ที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร.042-640159 ,042-640042 โทรสาร 042-640042

folder เทศบัญญัติ
insert_drive_file ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder งานตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder คำสั่งมอบหมายงาน แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
insert_drive_file มอบอำนาจการตัดสินใจพิจารณาสั่งการ
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงาน ปี พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

folder งานสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพ
insert_drive_file ฐานข้อมูลผู้สูงอายุปี2563
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6

folder งานพัฒนาจัดเก็บรายได้
insert_drive_file ประกาศเรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน ต่ออายุใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌปนสถานแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเรื่องขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเรื่อง ขออขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ขอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder คลังความรู้
insert_drive_file สาระสำคัญ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder แผนบริหารความต่อเนื่อง
insert_drive_file strategy map TEMPLATEเทศบาลตำบลคำอาอวน
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file แผนบริหารความต่อเนื่อง ปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณปี 2560
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณปี 2562
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ งบประมาณปี 2560
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

folder แผนการท่องเที่ยวตำบลคำอาฮวน
insert_drive_file แผนการท่องเที่ยวตำบลคำอาฮวนปี 2560 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการโอนงบประมาณปีงบ 2561 ครั้งที่ 13
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการโอนงบประมาณปีงบ 2561 ครั้งที่ 12
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการโอนงบประมาณปีงบ 2561 ครั้งที่ 11
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการโอนงบประมาณปีงบ 2561 ครั้งที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะผู้บริหารการโอนงบประมาณปีงบ 2561 ครั้งที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file จดหมายข่าวปี 2560
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file จดหมายข่าวปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file จดหมายข่าวปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file จดหมายข่าวปี 2558
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file จดหมายข่าวปี 2557
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder แบบฟอร์มทั่วไป
description ตัวอย่างซอง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน
โทร : 087-948-8477
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985
นายอุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน
โทร : 091-864-6985

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 70