ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 17 คน )
เพศ
ชาย
72.73%
หญิง
27.27%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
45.45%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
22.73%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
18.18%
อื่นๆ
13.64%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
26.09%
พอใจมาก
21.74%
ปานกลาง
17.39%
พอใจน้อย
17.39%
พอใจน้อยที่สุด
17.39%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
27.27%
พอใจมาก
22.73%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
13.64%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
36.84%
พอใจมาก
15.79%
ปานกลาง
10.53%
พอใจน้อย
15.79%
พอใจน้อยที่สุด
21.05%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
30.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
15.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
15.00%
ปานกลาง
15.00%
พอใจน้อย
15.00%
พอใจน้อยที่สุด
15.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
29.41%
พอใจมาก
23.53%
ปานกลาง
17.65%
พอใจน้อย
17.65%
พอใจน้อยที่สุด
11.76%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
42.86%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
7.14%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
30.77%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
15.38%
พอใจน้อย
15.38%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
22.73%
พอใจมาก
27.27%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
13.64%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
40.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
6.67%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
38.46%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
7.69%
พอใจน้อย
15.38%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
36.84%
พอใจมาก
15.79%
ปานกลาง
15.79%
พอใจน้อย
15.79%
พอใจน้อยที่สุด
15.79%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
35.71%
พอใจมาก
21.43%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
42.86%
พอใจมาก
14.29%
ปานกลาง
14.29%
พอใจน้อย
14.29%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
20.83%
พอใจมาก
29.17%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
16.67%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
16.67%
พอใจน้อยที่สุด
16.67%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ บริการดีมากครับ