ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง