ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง