ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยโสกเสือ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง (ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง