ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง