ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง