ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง