ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง