ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาดำเนินติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่นที่ แบบรถเข็น ขนาด 340 วัตต์ จำนวน 17 ระบบ (ตามรายละเอียดโครงการส่งเสริมการใช้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่นที่เพื่อการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง