ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บต-1595 มุกดาหาร จำนวน 4 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง