ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง