ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง