ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำหรับใช้ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน์รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง