ชื่อเรื่อง : ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง