ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง