ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง