ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน 12 ด้าม (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง