ชื่อเรื่อง : ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง 9370 มุกดหาร จำนวน 4 เส้น (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง