ชื่อเรื่อง : ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-4320 จำนวน 2 ลูก(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง