ชื่อเรื่อง : ซื้อโต๊ะทำงาน ระดับ ผอ.กอง จำนวน 1 ตัว (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง