ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-6601 มุกดาหาร จำนวน 2 รายการ(ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง