ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิมและเดินสายไฟฟ้าและระบบเมนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ ณ หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยฯ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง