ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง