ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร. จำนวน 2 รายการ (ตามรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง