ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอัมพวัน งวดเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 62 วันทำการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง