ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า งวดเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 62 วันทำการ (ดังรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง