ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการเช่า Web Hosting พร้อมจด Domain พร้อมระบบเผยแพร่และระบบความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร (ตามขอบเขตรายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง