เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประชุมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย(กอ.รมน.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1/2566
รายละเอียด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ประชุมโครงการกำกับติดตาม และประเมินผลโดย(กอ.รมน.)ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ได้มอบหมาย นางอรทัย นามแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน เป็นผู้กล่าวเปิดประชุม โดยมีผู้แทน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ในระเบียบวาระการประชุมเรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน ตามแผนปฏิบัติการตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโดย กอ.รมน.มีองค์ประกอบในการจัดทำแผนและอำนาจหน้าที่ คือ -แผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ -แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด -แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -แผนปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และผู้หลบหนีเข้าเมือง และได้บรรยายการจัดทำแผนและร่างแผนปฏิบัติที่จะรองรับภัยคุกคามความมั่นคง โดยประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำอาฮวน ท่านรองแผ่น ไชยายงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวนได้เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม
ผู้โพส : ศิโรรัตน์