เทศบาลตำบลคำอาฮวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
คำอาฮวน
อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล / หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง/หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจ/หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย/หมวด 8 การอุทธรณ์ และหมวด 9 การร้องทุกข์) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศ ก.ถ. เรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file หลักเกณฑ์การการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file หลักเกณฑ์การดำเนินการตามนโยบาย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสอบแข่งขั้น พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสอบแข่งขั้น พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2