ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์จำนวน 3 รายการ       โคงการพัฒนาสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชน        5 ส ที่ทำงานน่าอยู่       หมอชวนวิ่ง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวรถยนต์ สำหรับหมายเลขทะเบียน กข 8973 มุกดาหาร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตำบลคำอาฮวนกิจกรรมฝึกอบรมการตัดเย็บผ้าย้อมคราม     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  241
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  3,568
  เยี่ยมชมปีนี้ :  119,985
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  447,608
  IP :  54.84.236.168
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ ๑๒ (เส้นหลังโรงเรียนบ้านเหล่าคราม) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ ๙(จากบ้านนายวน ไชยอาษา ถึง ลานตลาดนัดบ้านเหล่าคราม) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ ๒(จากบ้านนายไพรวรรณ ไชยพันธ์ ถึงบ้านนายหัน ขันแข็ง) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (จากบ้านนานยสง่า ไชยายงค์ ถึงบ้านนางติ๋ม บุญมา) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ ๑๓ (บ้านพรานอ้น ไป ชุมชนภูน้อย) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ ๔ (เข้าพื้นที่การเกษตร หนองเชียงมอง) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ ๗(จากบ้านนายบุญทอม เทพสุริย์ ถีง รพ.สต.บ้านโนนสะอาด) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโครงสูงน้อย หมู่ ๘ (ทุ่งสีทอง) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโครงสำราญ หมู่ ๑๐ (จากหมู่บ้านโค้งสำราญ ถึงป่าช้าบ้านโค้งสำราญ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (คุ้มพรทิพย์ ช่วงที่๒) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ (คุ้มบางนา) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเม็ก หมู่ ๖ (จากบ้านนายสมนึก ทองชุม ถึงบ้านางเกสร แสงประจักร) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเขือง หมู่ ๓ (จากบ้านนายวินิต คนเพียร ถึง ทางเข้าวัดอัมพวัน) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบบ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ (ข้างบ้านนางวิไลลักษณ์) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการสำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มเเข็ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มเเข็ง ประจำปี พ.ศ.2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มเเข็ง ประจำปี พ.ศ.2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการพัฒนาสตรีเเละเสริมสร้างความเข้มเเข็ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มเเข็งของครอบครัวประจำปี พ.ศ.2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  573  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>