รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบญญัติควบคมอาคาร ุ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐o ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดพัสดุ ที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างพสดั ุโดยวิ ธี คัดเลือกและวิ ธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศเปิดเผยราคากลาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สัญญาซื้อขาย ( อาหารเสริม นมโรงเรียน )        ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 15 11 62       จ้างซ่อมถนนคันดินเดิม ม.13(ทุ่งนาดง) 14 11 62       ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง        จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2563 นมโรงเรียน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียน่ที่2       ตารางแสดงวงเงินจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่22562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15รายการ     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการภายใน
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนา/เทศบัญญัติ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  132
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,345
  เยี่ยมชมปีนี้ :  107,068
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  558,439
  IP :  18.207.132.114
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณพ์วัดโพธิ์ศิลา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเก็กเล็กบ้านโคกสูง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใสศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านเหมืองบ่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและฟันศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วันโพธิ์ศิลา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสรอมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวุสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์วัดโพธิ์ศิลา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงวการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใสศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารดลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยช่องปากเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการหนูน้อยฟันสวยยิ้มใส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญจำนวน 28 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20 ลิตร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มการต้องรับคณะศึกษาดูงาน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกล่างวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองการประชุมสภาสมันสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี2562 จำนวน 2 ครั้ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลคำอาฮวน ปี 2562 
มีข้อมูลทั้งหมด  922  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>