รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบญญัติควบคมอาคาร ุ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐o ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดพัสดุ ที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างพสดั ุโดยวิ ธี คัดเลือกและวิ ธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศเปิดเผยราคากลาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สัญญาซื้อขาย ( อาหารเสริม นมโรงเรียน )        ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 15 11 62       จ้างซ่อมถนนคันดินเดิม ม.13(ทุ่งนาดง) 14 11 62       ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง        จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2563 นมโรงเรียน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียน่ที่2       ตารางแสดงวงเงินจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่22562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15รายการ     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการภายใน
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนา/เทศบัญญัติ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  131
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,344
  เยี่ยมชมปีนี้ :  107,067
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  558,438
  IP :  18.207.132.114
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและน้ำมันนวดสมุนไพร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการจัดการน้ำเสียชุมชน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดการน้ำเสียชุมชน ประจำปี 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจัดการน้ำเสียชุมชน 
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่ม โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ การทำลูกประคบสมุนไพรและน้ำมันนวดสมุนไพร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการสนับสนุนชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการทำน้ำมันนวดสมุนไฟรน้ำมันมะกรูด สมุนไพรตะไคร้หอมและพิมเสนน้ำ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรและน้ำมันนวดสมุนไพร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสการฝึกอบรมการทำลูกประคบสมุนไพรและน้ำมันนวดสมุนไพร ประจำปีงบ2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและน้ำดื่มตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรและน้ำมันนวดสมุนไพร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร-CANON-IR-2002N 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ PVC 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงผ้าพร้อมสกรีนข้อความโครงการเยาวชนไทยผนึกหัวใจ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิด-CCTV-ระบบ-HD 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์-HP 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องถ่ายรูป sony 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร-Canon-IR2002N 
มีข้อมูลทั้งหมด  922  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>