รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบญญัติควบคมอาคาร ุ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐o ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดพัสดุ ที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างพสดั ุโดยวิ ธี คัดเลือกและวิ ธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศเปิดเผยราคากลาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สัญญาซื้อขาย ( อาหารเสริม นมโรงเรียน )        ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 15 11 62       จ้างซ่อมถนนคันดินเดิม ม.13(ทุ่งนาดง) 14 11 62       ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง        จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2563 นมโรงเรียน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียน่ที่2       ตารางแสดงวงเงินจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่22562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15รายการ     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการภายใน
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนา/เทศบัญญัติ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  130
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,343
  เยี่ยมชมปีนี้ :  107,066
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  558,437
  IP :  18.207.132.114
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้การเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์วัดโพธิ์ศิลา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์อบรมเด็กก่อนวัดโพธิ์ศิลา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้รเรียน หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พํฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหนูน้อบเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์อบรมเด็กวัดอัมพวัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหนู่น้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์อบรมเด็กวัดอัมพวัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศนีชมชื่น 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พํมนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กวัดอัมพวัน 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโพธิ์ศิลา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กวัดโพธิ์ศิลา 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด 
ประกาศชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกล่งวัน และอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี2562 
มีข้อมูลทั้งหมด  922  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>