ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 2002N       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 1 ป้าย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Printer จำนวน 2 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการลานกิจกรรมสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน(กระดาษชำระ) จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20ลิตร     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  43
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,052
  เยี่ยมชมปีนี้ :  16,059
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  467,432
  IP :  34.228.115.216
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ใหม่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6เครื่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเกรดเกลี่ยผิวทางลูกรังายในตำบลคำอาฮวน ผิวจราจรกว้าง 5เมตร ระยะทางรวมตลอดสายยาว 75,000เมตร 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลคำอาฮวน ปี2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการพัฒนาแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลคอาฮวน ปี2562 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลาง อาหาว่างและเครื่องดื่มตามโครงการอบรมแกนนำประจำปี 2562 
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาก่อสร้างคสล.ม.15 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคสล.ม.16 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคสล.ม.11 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคสล.ม.6 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคสล.ม.2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง คสล.ม.1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง คสล.ม.3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างคสล.ม.4 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารว่าง และเครื่องดื่ม การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพากษ์เสียงประกอบวิดิโอพรีเซ็นเทชั่นเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ 16(จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปบ้านนายประสิทธิ์ ขันแข็ง) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลบ่อเกรอะบ่อซึม 
มีข้อมูลทั้งหมด  647  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/33

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>