รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบญญัติควบคมอาคาร ุ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐o ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดพัสดุ ที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างพสดั ุโดยวิ ธี คัดเลือกและวิ ธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศเปิดเผยราคากลาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 สัญญาซื้อขาย ( อาหารเสริม นมโรงเรียน )        ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 15 11 62       จ้างซ่อมถนนคันดินเดิม ม.13(ทุ่งนาดง) 14 11 62       ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง        จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2       ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2563 นมโรงเรียน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียน่ที่2       ตารางแสดงวงเงินจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่22562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 15รายการ     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการภายใน
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนา/เทศบัญญัติ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  110
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  4,323
  เยี่ยมชมปีนี้ :  107,046
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  558,417
  IP :  18.207.132.114
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหัวมุมสะพานข้างร้านยายติ๋ง หมู่ที่ 11บ้านหนองแต้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางสามแยกหนองปลาปาก ถึง ตลาดนัด หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าคราม 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางศาลาประชาคม ถึง สามแยกหนองกรุง หมู่11 บ้านหนองแต้ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพรานอ้น ถึง ชุมชนภูน้อยหมู่ 13 บ้านพรานอ้น 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านพรานอ้น ถึง คำหมากดอ หมู่ที่ 13 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายสมนึก ทองชุม ถึงบ้านนางเกสร แสงประจักร หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายแทน ไชยายงค์ ถึงบ้านายวน คนเพียร หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคุ้มนาพาโชค หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเม็ก ซอย 11 หมู่ที่ 6 บ้านคำเม็ก 
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเส้นหลัง รพสต. บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2 
ก่อสร้างขยายท่อเมนประปาหมู่บ้านเหล่าคราม หมู่ 9 
ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Printer HP 
จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะร่วมใจลดปริมาณขยะและแยกขยะอินทรีย์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี2562 จำนวน 16,272 กล่อง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ประจำศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
ประกาศการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20 ลิตร 
มีข้อมูลทั้งหมด  922  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/47

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>