ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึก       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON IR 2002N       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายปิดประกาศพร้อมติดตั้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน จำนวน 1 ป้าย       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแก้ไขปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนอะไหล่คอมพิวเตอร์       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์สำหรับกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Printer จำนวน 2 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการลานกิจกรรมสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน(กระดาษชำระ) จำนวน 2รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาดจุ 20ลิตร     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  17
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,026
  เยี่ยมชมปีนี้ :  16,033
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  467,406
  IP :  34.228.115.216
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ ๒(จากบ้านนายไพรวรรณ ไชยพันธ์ ถึงบ้านนายหัน ขันแข็ง) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแต้ หมู่ ๑๑ (จากบ้านนานยสง่า ไชยายงค์ ถึงบ้านนางติ๋ม บุญมา) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ ๑๓ (บ้านพรานอ้น ไป ชุมชนภูน้อย) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ ๔ (เข้าพื้นที่การเกษตร หนองเชียงมอง) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ ๗(จากบ้านนายบุญทอม เทพสุริย์ ถีง รพ.สต.บ้านโนนสะอาด) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโครงสูงน้อย หมู่ ๘ (ทุ่งสีทอง) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโครงสำราญ หมู่ ๑๐ (จากหมู่บ้านโค้งสำราญ ถึงป่าช้าบ้านโค้งสำราญ) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (คุ้มพรทิพย์ ช่วงที่๒) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ ๑ (คุ้มบางนา) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเม็ก หมู่ ๖ (จากบ้านนายสมนึก ทองชุม ถึงบ้านางเกสร แสงประจักร) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเขือง หมู่ ๓ (จากบ้านนายวินิต คนเพียร ถึง ทางเข้าวัดอัมพวัน) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบบ้านแสงอรุณ หมู่ ๑๔ (ข้างบ้านนางวิไลลักษณ์) 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างเเละเครื่องดื่ม จำนวน 1 รายการสำหรับเลี้ยงรับรองการประชุมฯ 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มเเข็ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มเเข็ง ประจำปี พ.ศ.2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัวเข้มเเข็ง ประจำปี พ.ศ.2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มตามโครงการพัฒนาสตรีเเละเสริมสร้างความเข้มเเข็ง 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มเเข็งของครอบครัวประจำปี พ.ศ.2561 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มเเข็งของครอบครัว พ.ศ.61 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนระบบไฟ ร.พ.ส. ส่องสว่างรถยนต์จัดเก็บขยะมูลฝอย 80-6601 
มีข้อมูลทั้งหมด  647  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/33

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>