ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขืองหมู่ 3 ช่วงที่ 2 (บ้านนายแต้ม ถีง บ้านนางวิลาวัลย์)       นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีหยอดเมล็ดเพาะกล้าปฐมฤกษ์เบิกทางกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจทางรอดใหม่       ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวน (ออมวันละบาท)       นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ม.7       จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน การทำผ้ามัดย้อม     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  งานการศึกษา
  แผนพัฒนาการศึกษา
  บริการประชาชน
  การติดตั้งป้ายโฆษณา
  ช่องทางติดต่อสอบถาม
  แจ้งบริการเก็บขยะ
  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  สถิติการให้บริการ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  516
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,724
  เยี่ยมชมปีนี้ :  134,980
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  924,758
  IP :  44.197.197.23
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 สัญญาจ้าง/ซื้อ  ค้นหาข่าว :
สัญญาซื้อขายรถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะ 
สัญญาจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6 
สัญญาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 (ทุ่งสีทอง) 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ หมู่11(ทุ่งนาคำไปบ้านป่งโพน) 
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ หมู่11 (แยกวัดภูมหาราชไปบ้านป่งโพน) 
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันบ้านคำเขืองหมู่ 3 
สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาดหมู่ 7 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคันดินพร้อมท่อลอดเหลี่ยมบ้านพรานอ้นหมู่13 ทุ่งนาดง 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าครามหมู่ 9 บ้านนายวน คนเพียร 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่าหมู่16 บ้านนายกัณหา ถึง นายสันติ 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่าหมู่ 2ข้างโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้หมู่ 11หน้าบ้านนายประยูร ถึง โพธิ์สุวรรณ 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรานอ้นหมู่13พรานอ้น ถึง ชุมชนภูน้อย 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาดหมู่ 7คุ้มนากุดกอยหลังโรงเรียนบ้านโนนสะอาด 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งสำราญหมู่ 10ป่าช้า 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูงหมู่ 8 หน้าวัดชุมชนนาเตย 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวนหมู่ 15วัดป่าอรัญญวาสี ถึง ศูนย์โค 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขืองหมู่3 บ้านนายแต้ม ถึง นางมะลิวรรณ 
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ 
มีข้อมูลทั้งหมด  105  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6