รายละเอียดข้อมูลบุคลากร เทศบาลตำบลคำอาฮวน
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   นายบุญเลื่อน ผากา
ตำแหน่ง (Position):   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประเภทสายงาน (Line):   ผู้บริหาร
การศึกษา (Education) : -


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -