รายละเอียดข้อมูลบุคลากร เทศบาลตำบลคำอาฮวน
ชื่อ-นามสกุล (Full Name) :   จ่าเอกณรงค์ ป่าเกลือ
ตำแหน่ง (Position):   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ประเภทสายงาน (Line):   พนักงานเทศบาล
การศึกษา (Education) : -


อีเมล์ (E-mail) : -


เบอร์โทร (Telephone) : -


เว็บไซต์ (Web site) : -


ความเชี่ยวชาญ (Expert) : -


ผลงานทางวิชาการ (List of Publications) : -