การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  163
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,769
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,769
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,563
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข้อมูลประชากร

จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน

หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ-สกุลกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือน
0 - - 1
1 คำอาฮวน นายดวนศรี  เทพศรีหา 346
2 เหมืองบ่า นายสมรักษ์  พานโมก 247
3 คำเขือง นายเทา  ศรีวิชา 258
4 พรานอ้น นายจันดี  ชาธิพา 252
5 ดงมัน นายบุญสาร  สุวาเพชร 251
6 คำเม็ก นายแอ๊ต  ไตรยสิงห์(กำนัน) 373
7 โนนสะอาด นายชัยวัฒน์  ผากา 334
8 โคกสูง นายทม  เทพสุริย์ 386
9 เหล่าคราม นายปิยวัฒน์  เกษกุล 337
10 โค้งสำราญ นายบุญจันทร์  พูลผล 254
11 นิคมสหกรณ์หนองแต้ นายคำพันธ์  ชื่นตา 322
12 เหล่าคราม นายธันยวัฒน์  พรมรัตน์ 236
13 พรานอ้น นายวันตา  ชาธิพา 273
14 แสงอรุณ นายเล็ก  คำโยธา 237
15 คำอาฮวน นายกุหลาบ  ผากา 244
16 เหมืองบ่า นางคอนสาย  พิมพ์นนท์ 235
รวม     4,586

 ข้อมูลจากทะเบียนท้องถิ่น ณ เดือนกรกฎาคม 2563


ข้อมูลประชากรในพื้นที่

ายการ ปีที่แล้ว ปีปัจจุบัน
ประชากรชาย (คน) 6,403 6,434
ประชากรหญิง (คน) 6,312 6,345
รวม 12,715 12,779จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน  

หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง ประชากรรวม
0   - 5 6 11
1 คำอาฮวน 421 404 825
2 เหมืองบ่า 340 318 658
3 คำเขือง 367 344 711
4 พรานอ้น 404 383 782
5 ดงมัน 393 397 790
6 คำเม็ก 460 494 954
7 โนนสะอาด 479 494 973
8 โคกสูง 574 482 1,056
9 เหล่าคราม 503 475 978
10 โค้งสำราญ 426 411 837
11 นิคมสหกรณ์หนองแต้ 348 346 694
12 เหล่าคราม 347 355 702
13 พรานอ้น 418 411 829
14 แสงอรุณ 342 399 741
15 คำอาฮวน 352 350 702
16 เหมืองบ่า 255 276 531
รวม   6,434 6,345 12,779  

   ข้อมูลจากทะเบียนท้องถิ่น ณ เดือนกรกฎาคม 2563จำนวนประชากรแยกตามอายุ

อายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี 340 314 654
5-9 ปี 427 386 813
10-14 ปี 420 393 813
15-19 ปี 404 384 788
20-24 ปี 456 467 923
25-29 ปี 529 476 1,005
30-34 ปี 438 448 886
35-39 ปี 549 526 1,075
40-44 ปี 567 520 1,087
 45-49 ปี 589 611 1,200
50-54 ปี 516 493 1,009
55-59 ปี 395 387 782
60-64 ปี 293 326 619
65-69 ปี 202 220 422
70-74 ปี 141 154 295
75-79 ปี 84 92 176
80-84 ปี 36 62 98
85-89 ปี 21 32 53
90-94 ปี 5 18 23
95-99 ปี 0 4 4
100 ปีขึ้นไป 0 3 3

ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563