การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  155
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,761
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,761
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,555
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ภารกิจและอำนาจหน้าที่
ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้
        1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
           (1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ (มาตรา 16 (2) มาตรา 50 (2)             
           (2) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
           (3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
           (4) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
           (5) การผังเมือง (มาตรา 16 (25))
           (6) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา (มาตรา 51 (1))
           (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 7๗))
           (8) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))
           (9) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16(3) (มาตรา 51 (3))
    
       2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (1) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ( มาตรา 50(4))
           (2) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็ก (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(6))
           (3) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(7))
           (4) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))
           (5) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา16 (19)(มาตรา 50(4))
           (6) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา16)
           (7) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฆาตปนสถาน (มาตรา16(20) (มาตรา51 (4))
           (8) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ (มาตรา 51 (6))
           (9) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13))

        3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (1) การักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน (มาตรา 50 (1))
           (2) การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ (มาตรา 16 (23))
           (3) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา16 (12))
           (4) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
           (5) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))
           (6) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 16 (29))
           (7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
           (8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))
           (9) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง  (พรบ.เทศบาลฯ มาตรา 50(5))
           (10) การควบคุมอาคาร (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(28)) 
       
        4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการท่องเที่ยว  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (1) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ (มาตรา 51(2))
           (2) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม (มาตรา 51(3))
           (3) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร  (มาตรา 51(5))
           (4) เทศพาณิชย์ (มาตรา 51(9))
           (5)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ (มาตรา 16(3))
           (6)  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  (มาตรา 16(6))
           (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7))
           (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  (มาตรา 16(8))
           (9)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (16(26)) 
 
        5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (1) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (14))
           (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13))
           (3) การดูแลที่สาธารณะ (มาตรา 16 (27))
           (4) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา 16 (18) มาตรา 50 (3))

        6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
            (1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนะธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 16 (11) มาตรา 50 (8))
           (2)  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(11))

        7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
           (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา16(1))
           (2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถิ่น (พรบ.กำหนดแผนฯ มาตรา 16(16))
           (3) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา 16 (15))
           (4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16 (16))

        ภารกิจทั้ง 7  ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจเทศบาลดังกล่าวสามารถจะแก้ไขปัญหาของเทศบาลตำบลคำอาฮวนได้โดยการจัดทำแผนพัฒนากำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานแต่ละด้านให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอฯ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเทศบาลตำบลคำอาฮวน วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่
 
ภารกิจหลัก  และภารกิจรองที่เทศบาลจะดำเนินการ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
        ภารกิจหลัก
        1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
        2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
        3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
        4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
        6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
        7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

         ภารกิจรอง
         1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
         2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
         3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
         4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน