การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  234
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,840
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,840
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,634
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข้อมูลทั่วไป


ข้อมูลทั่วไป
-------------------

ด้านกายภาพ

     1.  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

          ตำบลคำอาฮวนเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร ตามถนนชยางกรูหรือเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักของการคมนาคมของตำบลคำอาฮวน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียงดังนี้

             ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและเขตตพบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร             
             ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร และเขตตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร             
             ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
             ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

             สภาตำบลคำอาฮวนได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550

   
 2. เนื้อที่
         พื้นที่ของตำบลคำอาฮวน ที่อยู่ในเขตการควบคุมของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีพื้นที่ประมาณ 140.72 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 87,950 ไร่

     
3. ลักษณะภูมิประเทศ
           พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลคำอาฮวนมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและมีภูเขาล้อมรอบแนวเขตตำบลทั้งสามด้าน คือด้านทิศตะวันออกมีภูหิน ภูโปร่ง ภูรังและภูจอมศรี ทางด้านทิศใต้ มีภูวัด ภูรัง ภูขี้แก้ว และภูหมากยาง ทางทิศตะวันตก มีภูเกี่ยวข้าว ภูอีเผิ่ม ภูหินขัน ส่วนในบริเวณพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือของตำบลเป็นที่ราบ มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยงิ้ว ห้วยมหาราช ห้วยแคน และห้วยคำ ซึ่งยังไม่สามารถนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างสูงสุด

     
4. ลักษณะภูมิอากาศ
           - ฤดูหนาว จะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ จะได้รับลมมรสุมจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้อากาศเย็นลง มีความแห้งแล้ง มีลมพัด
           - ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือน มีนาคม – พฤษภาคม สภาพอากาศจะร้อนคือ จะคล้ายกับพื้นที่ภาคอีสานทั่วไป
           - ฤดูฝน จะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม ฝนจะเริ่มตกประปราย คือเริ่มการทำนา

   
5.. ลักษณะของดิน
            ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเกษตร ทำนา ทำสวน

     
6. ลักษณะของแหล่งน้ำ
           มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ ลำห้วยงิ้ว ลำห้วยส้มกบ ฯลฯ

     
7. ลักษณะของไม้และป่าไม้
           ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้เสื่อมโทรมบางส่วน แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

ด้านการเมือง/การปกครอง
      1. เขตการปกครอง เทศบาลตำบลคำอาฮวน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 เขต ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้   
     

          เขตการปกครองที่ 1 ประกอบด้วย

         หมู่ที่ 1 บ้านคำอาฮวน มีพื้นที่อยู่ใน เขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
              หมู่ที่ 3 บ้านคำเขือง มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 4 บ้านพรานอ้น มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 14 บ้านแสงอรุณ มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          เขตการปกครองที่ 2 ประกอบด้วย
          หมู่ที่ 2 บ้า นเหมืองบ่า มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 6 บ้า นคำเม็ก มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 7 บ้านโน นสะอาด มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 8 บ้า นโคกสูง มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 9 บ้านเหล่า คราม มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 11 บ้านหนอ งแต้ มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
          หมู่ที่ 12 บ้านเหล่าคร าม มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน
                        หมู่ที่ 16 บ้านเหมืองบ่า มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลเต็มหมู่บ้าน

ด้านการศึกษา
        สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 9แห่ง คือ
            1. โรงเรียนบ้านคำอาฮวนศรีสุราษฎร์ หมู่ที่ 1  
            2. โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2
            3. โรงเรียนบ้านคำเขือง หมู่ที่ 3       
            4. โรงเรียนบ้านพรานอ้น หมู่ที่ 4
            5. โรงเรียนบ้านดงมัน หมู่ที่ 5        
            6. โรงเรียนบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6
            7. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1หมู่ที่ 7
            8. โรงเรียนบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 12
            9. โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ หมูที่ 10

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีจำนวน 8 ศูนย์
             1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน
             2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหมืองบ่า
             3. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอัมพวัน
             4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น
             5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสะอาด
             6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง
             7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าคราม
             8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งสำราญ