ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้น จำนวน 2 รายการ       ประกาศชนะการเสนอราคาซ่อมพร้อมเปลี่ยนจอคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก       สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563       ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์บ้านโค้งสำราญ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 31 วันทำการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนสะอาด หมู่ 7 (สายทางไปหลังรร.บ้านเหล่าคราม)       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำเขือง หมู่ 3 (สายวังทางหลวง)     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  174
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  9,360
  เยี่ยมชมปีนี้ :  58,751
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  625,336
  IP :  3.231.220.225
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ 2563

สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 
เดือน   การให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค(ราย) การให้บริการด้านสาธารณภัย(ราย) การให้บริการด้านอื่น(ราย) 
ตุลาคม 7 0 0
พฤศจิกายน  9 0 0
ธันวาคม 9 0 0
มกราคม 20 0 0
กุมภาพันธ์ 18 0 0
มีนาคม 23 3 0
เมษายน      
พฤษภาคม      
มิถุนายน      
กรกฎาคม      
สิงหาคม      
กันยายน      
รวม 0 0 0

 

สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ ศูนยกู้ชีพฯ)

เดือน การออกให้บริการผู้ป่วย (ราย)
ตุลาคม 100
พฤศจิกายน  49
ธันวาคม 54
มกราคม 49
กุมภาพันธ์ 52
มีนาคม 59
เมษายน -
พฤษภาคม -
มิถุนายน -
กรกฎาคม -
สิงหาคม -
กันยายน -
รวม 363


สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานทะเบียนและบัตร)

เดื่อน การให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 134
ธันวาคม-มกราคม 151
กุมภาพันธ์-มีนาคม 148
เมษายน-พฤษภาคม -
มิถุนายน-กรกฎาคม -
สิงหาคม-กันยายน -
รวม 433


สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานทะเบียนพาณิชย์)

เดือน การขอจดทะเบียนใหม่(ราย) การขอยกเลิก(ราย) การขอเปลี่ยนแปลง(ราย)
ตุลาคม 12 3 1
พฤศจิกายน  6 0 0
ธันวาคม 3 0 1
มกราคม 3 0 1
กุมภาพันธ์ 10 1 0
มีนาคม 9 0 1
เมษายน - - -
พฤษภาคม - - -
มิถุนายน - - -
กรกฎาคม - - -
สิงหาคม - - -
กันยายน - - -
รวม 43 4 4


สถิติการให้บริการประชาชน
กองคลัง

 
เดือน การให้บริการรับชำระภาษี(ราย) การขออนุญาตใช้เสียง(ราย)
ตุลาคม 87 0  
พฤศจิกายน  28 1
ธันวาคม 41 3
มกราคม 55 1
กุมภาพันธ์ 96 0
มีนาคม 103 0 
เมษายน - -
พฤษภาคม - -
มิถุนายน - -
กรกฎาคม - -
สิงหาคม - -
กันยายน - -
รวม 410 5


สถิติการให้บริการประชาชน

กองช่าง

เดือน การขออนุญาตก่อสร้าง (ราย)
ตุลาคม 2
พฤศจิกายน  1
ธันวาคม 2
มกราคม 4
กุมภาพันธ์ 7
มีนาคม 3
เมษายน -
พฤษภาคม -
มิถุนายน -
กรกฎาคม -
สิงหาคม -
กันยายน -
รวม -

 

สถิติการให้บริการประชาชน

กองสวัสดิการสังคม

เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ราย) บี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตุลาคม 1,409 337 7
พฤศจิกายน  1,414 339 7
ธันวาคม 1,404 335 7
มกราคม 1,417 337 7
กุมภาพันธ์ 1,426 339 7
มีนาคม 1,427 334 7
เมษายน 1,437 339 7
พฤษภาคม - - -
มิถุนายน - - -
กรกฎาคม - - -
สิงหาคม - - -
กันยายน - - -
รวม - - -