การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์จำนวน 13 รายการ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าครามหมู่12ซอยบ้านยายปอน พันคูณ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่14คุ้มนาพาโชค       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงอรุณหมู่11สายทางหน้าวัดหนองแต้       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้นหมู่4 ป่าช้าถึงชุมชนหนองบัว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงมันหมู่5 บ้านนางเนินถึงสามแยกคำเขือง       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวนหมู่1คำอาฮวนคำเม็ก       สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม2563       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       งานสภา
       บริการประชาชน
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  210
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  7,816
  เยี่ยมชมปีนี้ :  7,816
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  797,610
  IP :  3.239.40.250
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชนปีงบประมาณ 2563

สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 
เดือน   การให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค(ราย) การให้บริการด้านสาธารณภัย(ราย) การให้บริการด้านอื่น(ราย) 
ตุลาคม 7 0 0
พฤศจิกายน  9 0 0
ธันวาคม 9 0 0
มกราคม 20 0 0
กุมภาพันธ์ 18 0 0
มีนาคม 23 3 0
เมษายน 33 0 0
พฤษภาคม 42 1 0
มิถุนายน 52 1 0
กรกฎาคม 35 0 0
สิงหาคม 22 0 0
กันยายน 15 0 0
รวม 285 5 0

 

สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ ศูนยกู้ชีพฯ)

เดือน การออกให้บริการผู้ป่วย (ราย)
ตุลาคม 100
พฤศจิกายน  49
ธันวาคม 54
มกราคม 49
กุมภาพันธ์ 52
มีนาคม 59
เมษายน 30
พฤษภาคม 41
มิถุนายน 40
กรกฎาคม 35
สิงหาคม 50
กันยายน 56
รวม 580


สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานทะเบียนและบัตร)

เดื่อน การให้บริการงานทะเบียนท้องถิ่น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 134
ธันวาคม-มกราคม 151
กุมภาพันธ์-มีนาคม 148
เมษายน-พฤษภาคม 161
มิถุนายน-กรกฎาคม 172
สิงหาคม-กันยายน 188
รวม 954


สถิติการให้บริการประชาชน

สำนักปลัด (งานทะเบียนพาณิชย์)

เดือน การขอจดทะเบียนใหม่(ราย) การขอยกเลิก(ราย) การขอเปลี่ยนแปลง(ราย)
ตุลาคม 12 3 1
พฤศจิกายน  6 0 0
ธันวาคม 3 0 1
มกราคม 3 0 1
กุมภาพันธ์ 10 1 0
มีนาคม 9 0 1
เมษายน 3 - -
พฤษภาคม - - -
มิถุนายน 5 - -
กรกฎาคม 2 1 1
สิงหาคม 5 1 1
กันยายน 7 0 0
รวม 63 6 6


สถิติการให้บริการประชาชน
กองคลัง

 
เดือน การให้บริการรับชำระภาษี(ราย) การขออนุญาตใช้เสียง(ราย)
ตุลาคม 87 0  
พฤศจิกายน  28 1
ธันวาคม 41 3
มกราคม 55 1
กุมภาพันธ์ 96 0
มีนาคม 103 0 
เมษายน 29 -
พฤษภาคม 35 -
มิถุนายน 30 -
กรกฎาคม 55 1
สิงหาคม 65 -
กันยายน 647  
    5


สถิติการให้บริการประชาชน

กองช่าง

เดือน การขออนุญาตก่อสร้าง (ราย)
ตุลาคม 2
พฤศจิกายน  1
ธันวาคม 2
มกราคม 4
กุมภาพันธ์ 7
มีนาคม 3
เมษายน 5
พฤษภาคม 4
มิถุนายน 10
กรกฎาคม 22
สิงหาคม 15
กันยายน 26
รวม 79

 

สถิติการให้บริการประชาชน

กองสวัสดิการสังคม

เดือน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ราย) บี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
ตุลาคม 1,409 337 7
พฤศจิกายน  1,414 339 7
ธันวาคม 1,404 335 7
มกราคม 1,417 337 7
กุมภาพันธ์ 1,426 339 7
มีนาคม 1,427 334 7
เมษายน 1,437 339 7
พฤษภาคม 1,349 201 7
มิถุนายน 1,350 198 7
กรกฎาคม 1440 188 7
สิงหาคม 1440 187 7
กันยายน 1440 198 7
รวม 15,513 3,144 95