ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพากษ์เสียงประกอบวิดิโอพรีเซ็นเทชั่นเทศบาลตำบลคำอาฮวน       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านคำเม็ก หมู่ 6 (จากบ้าน สท.สิงห์ โพธิบุตร ไปเส้นป่าช้า)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ 15(เส้นไปหนองคำยาว คุ้มโนนขี้เหล็ก)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ 16(จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไปบ้านนายประสิทธิ์ ขันแข็ง)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านคำเขือง หมู่ 3 (จากสามแยกวัดอัมพวัน)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ 4 (จากบ้านนายหมัย ไปนานางล้น)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ 2(จากหน้าวัดคำเดือนห้า เข้ามาหมู่บ้าน)       การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต้วริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ 1(คุ้มบางนา)     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองสวัสดิการสังคม
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองช่าง
  กองคลัง
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราช
  อำนาจหน้าที่ของอปท.
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดัชนีรวม มาตรา 7
  ดัชนีรวม มาตรา 9
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
  มติคณะรัฐมนตรี
  สัญญาอื่นๆ
  เอกสารอื่นๆ
  หนังสือที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  1,640
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  6,114
  เยี่ยมชมปีนี้ :  6,105
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  457,478
  IP :  18.212.92.235
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวสารและกิจกรรม
 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
 หมวด :  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ :  10-07-2557

การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

ด้วยจังหวัดมุกดาหารแจ้งให้นายอำเภอประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ระยะที่ 1 เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้นายจ้าง สถานประกอบการดำเนินการแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งที่
ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย
     จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายไปยื่นบัญชีรายชื่อลูกจ้าง ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 1 )

โทร  042 613 037 -8  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557