รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบญญัติควบคมอาคาร ุ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐o ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดพัสดุ ที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างพสดั ุโดยวิ ธี คัดเลือกและวิ ธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศเปิดเผยราคากลาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 หนอนกระทู้ลายจุด       ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างทำป้าบจำนวนประชากร 11 12 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพิธีรับพระราชทาน 11 12 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารว่างกลางวันเพื่อรับรองอนุกรรมการประเมืน โบนัส 9 12 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 9 12 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 9 12 62       ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 9 12 62       ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์       ประกาศผู้ชนะการเสนอทำป้ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ 29 11 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ 29 11 62     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการภายใน
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนา/เทศบัญญัติ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  186
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,455
  เยี่ยมชมปีนี้ :  111,359
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  562,730
  IP :  34.237.51.159
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ (เข้าชม : 26) 
 วิ่งสร้างสุข (เข้าชม : 29) 
 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คำอาฮวนคัพ ครั้งที 6 (เข้าชม : 50) 
 เทศบาลตำบลคำอาฮวน งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม มอบถังสาธิตการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน (เข้าชม : 94) 
 โครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก (เข้าชม : 76) 
 วันเฉลิมพระชนมพรรษ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เข้าชม : 73) 
 ซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย  (เข้าชม : 72) 
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (เข้าชม : 66) 
 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (เข้าชม : 125) 
 โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว (เข้าชม : 94) 
 เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา (เข้าชม : 91) 
 เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน (เข้าชม : 169) 
 ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (เข้าชม : 128) 
 การประชุมประจำเดือน (เข้าชม : 122) 
 ทำบุญตักบาตร (เข้าชม : 123) 
 ประชุมประชาคมระดับตำบล  (เข้าชม : 122) 
 โครงการบริหารจัดการขยะ ร่วมใจลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะอินทีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน (เข้าชม : 188) 
 โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ“ (เข้าชม : 296) 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (เข้าชม : 254) 
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ“ (เข้าชม : 329) 
มีข้อมูลทั้งหมด  137  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7