ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขืองหมู่ 3 ช่วงที่ 2 (บ้านนายแต้ม ถีง บ้านนางวิลาวัลย์)       นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีหยอดเมล็ดเพาะกล้าปฐมฤกษ์เบิกทางกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจทางรอดใหม่       ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวน (ออมวันละบาท)       นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ม.7       จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน การทำผ้ามัดย้อม     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  งานการศึกษา
  แผนพัฒนาการศึกษา
  บริการประชาชน
  การติดตั้งป้ายโฆษณา
  ช่องทางติดต่อสอบถาม
  แจ้งบริการเก็บขยะ
  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  สถิติการให้บริการ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  527
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,735
  เยี่ยมชมปีนี้ :  134,991
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  924,769
  IP :  44.197.197.23
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

   ข่าวสารและกิจกรรม
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีหยอดเมล็ดเพาะกล้าปฐมฤกษ์เบิกทางกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจทางรอดใหม่ (เข้าชม : 8)   
 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวน (ออมวันละบาท) (เข้าชม : 8)   
 นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ม.7 (เข้าชม : 8)   
 จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน การทำผ้ามัดย้อม (เข้าชม : 5)   
 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโครงการร่วมบ้านพักเด็ก (เข้าชม : 46) 
 การประชุมสภาสมัยสามัญที่3ปี2564ครั้งที่ 1 (เข้าชม : 62) 
 มอบเครื่องบริโภคให้กับผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน ณ บ้านโนนสะอาด (เข้าชม : 50) 
 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์พักคอยตำบลคำอาฮวน (เข้าชม : 77) 
 จิตอาสาร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (เข้าชม : 74) 
 เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนการเผาถ่านของชาวบ้านหนองแต้ ซึ่งได้ทำความเข้าใจและข้อตกลงกับผู้เผาถ่าน  (เข้าชม : 74) 
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี2563 (เข้าชม : 52) 
 มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่กักตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (เข้าชม : 57) 
 นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอเมืองมุกดาหาร เข้าตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเป็นศูนย์พักคอยตำบลคำอาฮวน (เข้าชม : 110) 
 ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม กระติ๊กน้ำร้อน ของใช้ต่าง ในศูนย์พักคอยตำบลคำอาฮวน (เข้าชม : 96) 
 จัดเตรียมเป็นศูนย์แยกกักตัวตำบลคำอาฮวน ณ โรงเรียนบ้านคำเม็ก ม.6 (เข้าชม : 93) 
 ซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง ในเขตบ้านเหล่าคราม หมู่12 บ้านโคกสูง หมู่ 8 (เข้าชม : 75) 
 มอบเงินฌาปนกิจศพสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล (เข้าชม : 62) 
 ออกทำการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น ณ บ้านเหล่าคราม (เข้าชม : 86) 
  ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีถนนชำรุด เป็นหลุม มีน้ำขัง ให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ณ บ้านโนนสะอาด แบะบ้านเหล่าคราม (เข้าชม : 82) 
 ออกแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีถนนชำรุดจากการใช้งาน ณ บ้านคำเขือง (เข้าชม : 67) 
มีข้อมูลทั้งหมด  174  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9