ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขืองหมู่ 3 ช่วงที่ 2 (บ้านนายแต้ม ถีง บ้านนางวิลาวัลย์)       นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีหยอดเมล็ดเพาะกล้าปฐมฤกษ์เบิกทางกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจทางรอดใหม่       ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวน (ออมวันละบาท)       นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ม.7       จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน การทำผ้ามัดย้อม     
  ข้อมูลพื้นฐาน
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ข้อมูลผู้บริหาร
  หัวหน้าส่วนราชการ
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ข้อมูลการติดต่อ
  เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการดำเนินงาน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  คู่มือ
  ระบบฐานข้อมูล Back Office
  คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ประมวลจริยธรรม
  ผลการประเมิน LPA
  ผลการสำรวจความพึงพอใจ
  การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
  ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  รายงานการประเมินตนเอง SAR
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัตการป้องกันการทุจริต
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  งานสภา
  รายงานการประชุม
  งานการศึกษา
  แผนพัฒนาการศึกษา
  บริการประชาชน
  การติดตั้งป้ายโฆษณา
  ช่องทางติดต่อสอบถาม
  แจ้งบริการเก็บขยะ
  แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
  ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตางๆ
  สถิติการให้บริการ
  ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  2
  เยี่ยมชมวันนี้ :  408
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  11,616
  เยี่ยมชมปีนี้ :  134,872
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  924,650
  IP :  44.197.197.23
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

       ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  (อ่าน : 151)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ...
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  (อ่าน : 452)
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ...
การปรับเบี้ยความพิการ  (อ่าน : 474)
การปรับเบี้ยความพิการ ...
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2565  (อ่าน : 432)
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ2565 ...
สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  (อ่าน : 467)
สิทธิประโยชน์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ...
ผลการตรวจวิเคราะห์น้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน  (อ่าน : 368)
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาโดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ...
 
       ข่าวกิจกรรม
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีหยอดเมล็ดเพาะกล้าปฐมฤกษ์เบิกทางกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจทางรอดใหม่  (อ่าน : 8)
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีหยอดเมล็ดเพาะกล้าปฐมฤกษ์เบิกทางกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจทางรอดใหม่ ...
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวน (ออมวันละบาท)  (อ่าน : 8)
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวน (ออมวันละบาท) ...
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ม.7  (อ่าน : 8)
นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน มอบเงินฌาปนกิจสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล ม.7 ...
จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน การทำผ้ามัดย้อม  (อ่าน : 5)
จัดโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน การทำผ้ามัดย้อม ...
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด“  (อ่าน : 26)
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด“ ...
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโครงการร่วมบ้านพักเด็ก  (อ่าน : 46)
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนโครงการร่วมบ้านพักเด็ก ...
 
       แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2564เพิ่มเติม  (อ่าน : 15)
ประกาศเปิดเผยแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 เพิ่มเติม  (อ่าน : 20)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ปี 2564  (อ่าน : 23)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)  (อ่าน : 101)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (อ่าน : 177)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 1 63  (อ่าน : 365)
 
       ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)  (อ่าน : 77)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระกระบะ  (อ่าน : 49)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฌาปนสถานบ้านคำเม็ก หมู่ 6  (อ่าน : 65)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านหนองแต้หมู่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์((e-bidding) 6 ต.ค.2563  (อ่าน : 218)
ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฌาปณสถานบ้านโนนสะอาดหมู่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 6 ต.ค.2563  (อ่าน : 193)
ขอความอนุเคราะห์ระะชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่นๆ  (อ่าน : 274)
 
       ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ  (อ่าน : 1)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่16 บ้านเหมืองบ่า  (อ่าน : 3)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่10 บ้านโค้งสำราญ  (อ่าน : 5)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 14 บ้านแสงอรุณ  (อ่าน : 4)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านพรานอ้น  (อ่าน : 5)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านเหล่าคราม  (อ่าน : 6)
 
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ  (อ่าน : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ  (อ่าน : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลคำอาฮวน  (อ่าน : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ 11  (อ่าน : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขืองหมู่ 3 ช่วงที่ 2 (บ้านนายแต้ม ถีง บ้านนางวิลาวัลย์)  (อ่าน : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำอาฮวน  (อ่าน : 6)
 
       ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษยน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2564)  (อ่าน : 25)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมการาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2564  (อ่าน : 51)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ธันวาคม 2563  (อ่าน : 129)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งปี2564  (อ่าน : 122)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่4  (อ่าน : 156)
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ( เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563 )  (อ่าน : 257)
 
       ตารางแสดงวงเงิน
ตารางแสดงวงเงินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯระยะที่ 3  (อ่าน : 28)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านคำเขือง-ม.3บ้านนายแต้ม-บ้านนางมะลิวรรณ  (อ่าน : 83)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านโค้งสำราญม.10สายทางป่าช้า  (อ่าน : 100)
ตารางแสดงวงเงินถนนคันดินพร้อมท่อลอดเหลี่ยม-คสล.ม.13ทุ่งนาดง  (อ่าน : 76)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านเหล่าครามม.9บ้านนายวน-คนเพียร  (อ่าน : 75)
ตารางแสดงวงเงินคสล.บ้านเหมืองบ่า-ม.16บ้านนายกัณหา-นายสันติ  (อ่าน : 84)
 
       สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาซื้อขายรถพยาบาลฉุกเฉินรถกระบะ  (อ่าน : 15)
สัญญาจ้างก่อสร้างฌาปนสถานบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 6  (อ่าน : 24)
สัญญาจ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตลานคอนกรีตรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน  (อ่าน : 37)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8 (ทุ่งสีทอง)  (อ่าน : 53)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ หมู่11(ทุ่งนาคำไปบ้านป่งโพน)  (อ่าน : 55)
สัญญาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านหนองแต้ หมู่11 (แยกวัดภูมหาราชไปบ้านป่งโพน)  (อ่าน : 62)
 
       สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564  (อ่าน : 16)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนกรกฏาคม 2564  (อ่าน : 31)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564  (อ่าน : 63)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2564  (อ่าน : 40)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2564  (อ่าน : 119)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564  (อ่าน : 80)
 
       รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  (อ่าน : 120)
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562  (อ่าน : 105)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  (อ่าน : 373)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  (อ่าน : 323)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  (อ่าน : 947)
 
       การเผยแพร่กิจกรรมการป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต  (อ่าน : 681)
รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย ลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใส การบริการภาครัฐ ...
       กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต  (อ่าน : 626)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกัน หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต..พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา  (อ่าน : 900)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา ...
เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน  (อ่าน : 1,019)
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ...
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (อ่าน : 1,032)
การประชุมประจำเดือน  (อ่าน : 859)
ทำบุญตักบาตร  (อ่าน : 965)
 
       O14 คุ่มือสำหรับประชาชน
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น  (อ่าน : 59)
การรับแจ้งการตายเกินกำหนด  (อ่าน : 65)
การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น  (อ่าน : 76)
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน  (อ่าน : 65)
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์  (อ่าน : 64)
การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง  (อ่าน : 53)
 
       ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3  (อ่าน : 2,515)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 7,709)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10  (อ่าน : 2,113)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
       สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์  (อ่าน : 4,630)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง  (อ่าน : 3,394)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม  (อ่าน : 2,358)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว  (อ่าน : 2,597)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน  (อ่าน : 2,398)
อุทยานภูหินขัน ...
 
       ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (อ่าน : 43)
ประกาศเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้า  (อ่าน : 53)
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้า ...
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  (อ่าน : 133)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ...
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564  (อ่าน : 183)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปี2564 ...
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (อ่าน : 172)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ...
 

นายสุพันธ์ เที่ยงโยธา นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน ร่วมพิธีหยอดเมล็ดเพาะกล้าปฐมฤกษ์เบิกทางกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจทางรอดใหม่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคำอาฮวน (ออมวันละบาท)
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....