โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา       ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ       ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560       แบบ ผด.5 ปี 60       แบบ ผด 2 ปี 60       แบบ ผด 1 ปี 60       ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติบัติการซื้อจ้าง ปี 60     
  เมนูย่อย
  แผนภูมิขั้นตอนปฎิบัติงาน กองต่างๆ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  การบริการชำระภาษี
  เชิญชวนให้จ่ายภาษีปี 2558
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  งานวิชาการและงานแผน
  กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน
  รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
  รายงานการประชุมสภา
  รายรับรายจ่ายประจำปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ปี
  ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  13
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  609
  เยี่ยมชมปีนี้ :  40,307
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  269,609
  IP :  54.205.150.215
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (อ่าน : 13)
ส.ป.ก มุกดาหาร มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ...
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อ่าน : 32)
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 (อ่าน : 67)
มอบโล่รางวัลให้หน่วยงาน ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงคิดเป็นร้อยละมากที่สุด ในวันที่ 7 สิหาคม 2559 ...
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (อ่าน : 197)
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ...
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน (อ่าน : 265)
งานบุญบั้งไฟตำบลคำอาฮวน ...
 
  ข่าวกิจกรรม
โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา (อ่าน : 8)
โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา ...
ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564 (อ่าน : 23)
ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564 ...
โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  (อ่าน : 45)
โครงการอบรมเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ...
โครงการอบรมให้ความรูุ้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2559 (อ่าน : 47)
โครงการอบรมให้ความรูุ้และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในตำบลคำอาฮวน ประจำปี 2559 ...
ร่วมปลูกหญ้าเนเปีย กับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร (อ่าน : 55)
ร่วมปลูกหญ้าเนเปีย กับสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดมุกดาหาร ...
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน (อ่าน : 23)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 บ้านคำอาฮวน ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น (อ่าน : 30)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 บ้านพรานอ้น ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้ (อ่าน : 20)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 บ้านหนองแต้ ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ (อ่าน : 27)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 บ้านโค้งสำราญ ...
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน (อ่าน : 21)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านดงมัน ...
 
  เงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำ (อ่าน : 12)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 15 (อ่าน : 34)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 (อ่าน : 24)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 11 (อ่าน : 28)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10 (อ่าน : 27)
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน : 10)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (อ่าน : 13)
แบบ ผด.5 ปี 60 (อ่าน : 8)
แบบ ผด 2 ปี 60 (อ่าน : 8)
แบบ ผด 1 ปี 60 (อ่าน : 30)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 83)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 70)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 64)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 61)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 68)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 56)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 43)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 66)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 54)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 71)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 87)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 84)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 87)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 23)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 34)
ประกาศรายชื่อ ...
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก (อ่าน : 29)
ประกาศสถานที่วันเวลาสอบคัดเลือก ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร (อ่าน : 34)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารประกาศรับสมัคร ...
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข (อ่าน : 31)
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารผนวก-กข ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 289)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 292)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 276)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 307)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 13)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือกออก (อ่าน : 14)
ไข้เลือกออก ...
เอดส์ (อ่าน : 489)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 172)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 391)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษา
ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 2561-2564
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....