ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 covid       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.15-หนองคำยาว       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.13บ้านพรานอ้น-ชุมชนภูน้อย       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.11บ้านนายร้อย-บุญโม๊ะ       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.7คุ้มนากุดกอย       สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.6ข้างร.ร.เหมืองบ่า       ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ชีพ       ประกาศผู้ชนะการจ้างทำความสะอาดพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ     
       ข้อมูลพื้นฐาน
       เทศบัญญัติ/แผนพัฒนา
       การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
       คู่มือ
       การส่งเสริมความโปร่งใส
       บริการประชาชน
       E - Service
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  1
  เยี่ยมชมวันนี้ :  698
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  1,166
  เยี่ยมชมปีนี้ :  86,701
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  653,286
  IP :  34.231.21.160
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ภัยคุกคามยาเสพติด  (อ่าน : 11)
ภัยคุกคามยาเสพติด/ความเสียหายจากยาเสพติด ...
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะเดือน ม.ย.63  (อ่าน : 17)
ประเมิน ITA ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  (อ่าน : 31)
ประเมิน ITA ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ...
ประชาสัมพันธ์ขอให้ยุติการแสดงประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์  (อ่าน : 34)
เฝ้าระวัง ตั๊กแตนทะเลทราย ในประเทศไทย  (อ่าน : 32)
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช  (อ่าน : 32)
 
  ข่าวกิจกรรม
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  (อ่าน : 8)
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ...
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563  (อ่าน : 39)
ซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2563 ...
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  (อ่าน : 6)
ทต.คำอาฮวน จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพร้อมเดินทางศึกษาดูงาน ณ อบต.ท่าสองคอน จ.มหาสารคาม เทศบาลตำบลท่าหมูสี จังหวัดนครราชสีมา ...
ทำความสะอาดขยะริมถนนสายอนุรักษ์บำรุง(คำเม็ก-บายพาส)  (อ่าน : 44)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนร่วมกับชาวบ้านคำเม็ก ร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมถนนสายอนุรักษ์บำรุงที่มีคนนำมาทิ้งไว้ระยะทางยาวประมาณ1กิโล ...
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  (อ่าน : 105)
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  (อ่าน : 125)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 9 ใบงาน รุ่นที่ 1ปี 2563 ระหว่างวันที่ 4-7 ก.พ. ณ ศูนย์ประสานงาน อ ...
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 1 63  (อ่าน : 76)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2563 นมโรงเรียน  (อ่าน : 81)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ  (อ่าน : 115)
ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  (อ่าน : 89)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562(M62060011166)  (อ่าน : 102)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(M62050011358)  (อ่าน : 92)
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ขอความอนุเคราะห์ระะชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และอื่นๆ  (อ่าน : 32)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 รายการ  (อ่าน : 32)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563  (อ่าน : 41)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10  (อ่าน : 93)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปณสถานบ้านดงมันหมู่ 5  (อ่าน : 84)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 15  (อ่าน : 306)
 
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.15  (อ่าน : 11)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13  (อ่าน : 12)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11  (อ่าน : 10)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7  (อ่าน : 12)
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6  (อ่าน : 12)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านดงมันหมู่ 5  (อ่าน : 15)
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด้กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน  (อ่าน : 0)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ ตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019  (อ่าน : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 covid  (อ่าน : 2)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.11บ้านนายร้อย-บุญโม๊ะ  (อ่าน : 2)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถกู้ชีพ  (อ่าน : 3)
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำความสะอาดพร้อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ  (อ่าน : 2)
 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผูลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง ธันวาคม 2562 )  (อ่าน : 55)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน2562)  (อ่าน : 87)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562)  (อ่าน : 97)
 
  ตารางแสดงวงเงิน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างงานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 บ้านดงมัน  (อ่าน : 18)
ตารางแสดงวงเงินซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 25)
ตารางแสดงวงเงินซ่่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ 2  (อ่าน : 22)
ตารางแสดงวงเงินซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7  (อ่าน : 26)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ 14  (อ่าน : 30)
ตารางแสดงวงเงินซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสูง หมู่ที่ 8  (อ่าน : 18)
 
  สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.15-หนองคำยาว  (อ่าน : 2)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.13บ้านพรานอ้น-ชุมชนภูน้อย  (อ่าน : 4)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.7คุ้มนากุดกอย  (อ่าน : 3)
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคสล.ม.6ข้างร.ร.เหมืองบ่า  (อ่าน : 2)
สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 12 สายหลัง โรงเรียนเหล่าคราม ป่าช้า  (อ่าน : 6)
สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำเม็ก หมู่ที่ 10สายถนนภายในหมู่บ้าน  (อ่าน : 6)
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563  (อ่าน : 8)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563  (อ่าน : 21)
สรุปผลการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563  (อ่าน : 30)
สรุปผลลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  (อ่าน : 37)
สรุปผลมการดำเนินการจัดซือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563  (อ่าน : 63)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 23 1 63  (อ่าน : 65)
 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561  (อ่าน : 115)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560  (อ่าน : 109)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559  (อ่าน : 391)
 
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต  (อ่าน : 123)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลร่วมกัน หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต..พร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา  (อ่าน : 307)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา ...
เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน  (อ่าน : 451)
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ...
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา  (อ่าน : 333)
การประชุมประจำเดือน  (อ่าน : 311)
ทำบุญตักบาตร  (อ่าน : 319)
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate2558  (อ่าน : 114)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  (อ่าน : 110)
บำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐  (อ่าน : 109)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548  (อ่าน : 105)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542  (อ่าน : 102)
กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐  (อ่าน : 133)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  (อ่าน : 531)
การแจ้งถมดิน  (อ่าน : 490)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  (อ่าน : 478)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  (อ่าน : 467)
การแจ้งขุดดิน  (อ่าน : 457)
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  (อ่าน : 408)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น  (อ่าน : 432)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง  (อ่าน : 510)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น  (อ่าน : 547)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย  (อ่าน : 425)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต  (อ่าน : 496)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3  (อ่าน : 1,815)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9  (อ่าน : 5,010)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10  (อ่าน : 1,281)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์  (อ่าน : 3,648)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง  (อ่าน : 2,299)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม  (อ่าน : 1,705)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว  (อ่าน : 1,861)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน  (อ่าน : 1,636)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง  (อ่าน : 362)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง ...
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  (อ่าน : 335)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง  (อ่าน : 383)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง ...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  (อ่าน : 429)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ  (อ่าน : 478)
ประกาศรายชื่อ ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 1,736)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 1,696)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ  (อ่าน : 1,539)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  (อ่าน : 1,679)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย  (อ่าน : 388)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือดออก  (อ่าน : 370)
ไข้เลือดออก ...
เอดส์  (อ่าน : 1,991)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา  (อ่าน : 537)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก  (อ่าน : 1,763)
โรคมือ เท้า ปาก ...
โรคที่มากับหน้าฝน  (อ่าน : 1,884)
โรคที่มากับหน้าฝน ...
 

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะเดือน ม.ย.63
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....