รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี2560 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบญญัติควบคมอาคาร ุ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติ บําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐o ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดพัสดุ ที่ รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างพสดั ุโดยวิ ธี คัดเลือกและวิ ธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงิน สัญญาจ้าง/ซื้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประกาศเปิดเผยราคากลาง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุ่มือสำหรับประชาชน รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน ข่าวรับสมัครงาน ประชาคมอาเซียน เกร็ดความรู้
 หนอนกระทู้ลายจุด       ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างทำป้าบจำนวนประชากร 11 12 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพิธีรับพระราชทาน 11 12 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารว่างกลางวันเพื่อรับรองอนุกรรมการประเมืน โบนัส 9 12 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 9 12 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 9 12 62       ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 9 12 62       ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์       ประกาศผู้ชนะการเสนอทำป้ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ 29 11 62       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ 29 11 62     
  ข้อมูลทั่วไป
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลทั่วไป
  ข้อมูลประชากร
  ด้านสังคม
  ด้านเศรษฐกิจ
  นโยบายของผู้บริหาร
  ประมวลจริยธรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  สำนัก/กอง
  ผู้บริหาร
  สภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  โครงสร้างส่วนราชการ
  โครงสร้างองค์กร
  โครงสร้างส่วนราชการภายใน
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนา/เทศบัญญัติ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การบริการชำระภาษี
  การจัดเก็บภาษีป้าย
  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
  ขณะนี้ออนไลน์ :  3
  เยี่ยมชมวันนี้ :  174
  เยี่ยมชมเดือนนี้ :  2,443
  เยี่ยมชมปีนี้ :  111,347
  เยี่ยมชมทั้งหมด :  562,718
  IP :  34.237.51.159
  เริ่มนับวันที่  1 กันยายน 2554

  ข่าวประชาสัมพันธ์
หนอนกระทู้ลายจุด (อ่าน : 5)
หนอนกระทู้ลายจุด ...
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ (อ่าน : 1)
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์ ...
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อ่าน : 187)
เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ...
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลพนักงานจ้างทั่วไป (จัดเก็บรายได้) (อ่าน : 95)
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลพนักงานจ้างทั่วไป (จัดเก็บรายได้) ...
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (อ่าน : 254)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ...
 
  ข่าวกิจกรรม
ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ (อ่าน : 26)
ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ ...
วิ่งสร้างสุข (อ่าน : 29)
วิ่งสร้างสุข ...
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คำอาฮวนคัพ ครั้งที 6 (อ่าน : 50)
โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน คำอาฮวนคัพ ครั้งที 6 ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม มอบถังสาธิตการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน (อ่าน : 94)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน งานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม มอบถังสาธิตการคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน ...
โครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก (อ่าน : 76)
โครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก ...
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างทำป้าบจำนวนประชากร 11 12 62 (อ่าน : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโครงการพิธีรับพระราชทาน 11 12 62 (อ่าน : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอาหารว่างกลางวันเพื่อรับรองอนุกรรมการประเมืน โบนัส 9 12 62 (อ่าน : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 9 12 62 (อ่าน : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 9 12 62 (อ่าน : 1)
 
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน2562) (อ่าน : 23)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562) (อ่าน : 50)
  ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโค้งสำราญ หมู่ 10 (อ่าน : 46)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปณสถานบ้านดงมันหมู่ 5 (อ่าน : 35)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 15 (อ่าน : 258)
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงมัน หมู่ที่ 11 (อ่าน : 256)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่15 (หนองคำยาว) (อ่าน : 367)
 
  ตารางแสดงวงเงิน
ตารางแสดงวงเงินจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน-ภาคเรียนที่22562 (อ่าน : 13)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างทางระบายน้ำบ้านเหล่าคราม หมู่ที่9 (ซอยบ้านนางมุก ไชยายงค์) (อ่าน : 27)
ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างณาปนสถาน-ม.10 (อ่าน : 60)
ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างณาปนสถาน-ม.5 (อ่าน : 36)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่1ปี2562 (อ่าน : 53)
 
  สัญญาจ้าง/ซื้อ
สัญญาซื้อขาย ( อาหารเสริม นมโรงเรียน )  (อ่าน : 8)
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านโค้งสำราญ (อ่าน : 27)
สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถานบ้านดงมัน (อ่าน : 21)
สัญญาซื้อรถบรรทุกดีเซล (อ่าน : 39)
สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพรานอ้น ถึงคำหมากดอ หมู่13 (อ่าน : 64)
 
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ซื้อน้ำดื่มบรรจุถัง  (อ่าน : 11)
จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (อ่าน : 13)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562 (อ่าน : 21)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2562 (อ่าน : 25)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562 (อ่าน : 29)
 
  ประกาศเปิดเผยราคากลาง
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนภาคเรียนที่2 (อ่าน : 16)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยสำรวจภาคสนามปรับปรุงแผนที่แม่บท เทศบาลตำบลคำอาฮวน ระยะที่ 1ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน : 14)
เปิดเผยราคากลางทางระบายน้ำบ้านเหล่าคราม ม.9 (อ่าน : 25)
แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคารณาปนสถาน-ม.10  (อ่าน : 54)
แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคารณาปนสถาน-ม.5  (อ่าน : 45)
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ปีงปม.2563 นมโรงเรียน (อ่าน : 14)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 จ้างเหมาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ (อ่าน : 22)
ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 (อ่าน : 25)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2562(M62060011166) (อ่าน : 51)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(M62050011358) (อ่าน : 60)
 
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (อ่าน : 62)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560 (อ่าน : 61)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 (อ่าน : 169)
 
  กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา (อ่าน : 91)
เทศบาลตำบลคำอาฮวนถวายเทียนพรรษา ...
เข้าแถวเคารพธงชาติ วันจันทร์แรกของเดือน (อ่าน : 168)
เข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ...
ร่วมด้วยช่วยกัน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา (อ่าน : 128)
การประชุมประจำเดือน (อ่าน : 122)
ทำบุญตักบาตร (อ่าน : 123)
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบควบคุมอาคาร-ฉบับUpdate2558 (อ่าน : 62)
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (อ่าน : 60)
บำเหน็จบำนาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๐๐ (อ่าน : 62)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 (อ่าน : 59)
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 (อ่าน : 56)
 
  คุ่มือสำหรับประชาชน
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 463)
การแจ้งถมดิน (อ่าน : 436)
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 416)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (อ่าน : 412)
การแจ้งขุดดิน (อ่าน : 404)
 
  รางวัลและผลงานดีเด่นของเทศบาล
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น (อ่าน : 382)
รางวัลองค์กรสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ...
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง (อ่าน : 464)
ประกาศเกียรติคุณศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนผ่านการประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ...
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น (อ่าน : 482)
โล่รางวัลการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินดีเด่น ...
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย (อ่าน : 375)
ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวจากกรมอนามัย ...
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต (อ่าน : 430)
เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้รับรางวัลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ดีเด่นระดับเขต ...
 
  ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 (อ่าน : 1,487)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า บ้านคำเขือง หมู่ที่ 3 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 (อ่าน : 4,605)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ ทอผ้าย้อมครามและแปรรูป บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ 9 ...
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 (อ่าน : 1,037)
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจไม้กวาด บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ 10 ...
 
  สถานที่ท่องเที่ยวคำอาฮวน
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ (อ่าน : 3,256)
สวนน้ำมั่งคั่งเวิลด์ ...
ไร่ภาสทอง (อ่าน : 1,813)
ไร่ภาสทอง ...
อุทยานวัดบุปผาธรรม (อ่าน : 1,451)
อุทยานวัดบุปผาธรรม ...
อุทยานภูศรีแก้ว (อ่าน : 1,598)
อุทยานภูศรีแก้ว ...
อุทยานภูหินขัน (อ่าน : 1,356)
อุทยานภูหินขัน ...
 
  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง (อ่าน : 312)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็๋นพนักงานจ้าง ...
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (อ่าน : 290)
ประรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ...
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง (อ่าน : 323)
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับตำแหน่งพนักงานจ้าง ...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (อ่าน : 382)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ...
ประกาศรายชื่อ (อ่าน : 419)
ประกาศรายชื่อ ...
 
  ประชาคมอาเซียน
แนวโน้มธุรกิจที่ไปได้ดี SMEs 8 กลุ่ม  (อ่าน : 1,509)
จุดแข็ง-จุดอ่อน ของประเทศต่างๆใน AEC  (อ่าน : 1,512)
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ (อ่าน : 1,364)
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (อ่าน : 1,506)
 
  เกร็ดความรู้
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย (อ่าน : 341)
เชื่อไวรัส ซิกา ภัยเงียบจากยุงลาย ...
ไข้เลือดออก (อ่าน : 321)
ไข้เลือดออก ...
เอดส์ (อ่าน : 1,756)
เอดส์ ...
เชื้อโรคอีโบลา (อ่าน : 490)
เชื้อโรคอีโบลา ...
โรคมือ เท้า ปาก (อ่าน : 1,601)
โรคมือ เท้า ปาก ...
 

ทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้พิการ
วิ่งสร้างสุข
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....